Xenova | Affiliate platform

Top earners

avatar 1
Ifec
₦‎1,472,400.00
avatar 1
Limmex
₦‎554,450.00
avatar 1
Chuka1st
₦‎503,700.00
avatar 1
ValTv
₦‎423,850.00
avatar 1
DAVETV
₦‎417,600.00
avatar 1
BIZ_MEDIA
₦‎365,550.00
avatar 1
Emerald
₦‎283,800.00
avatar 1
Fantasy
₦‎262,500.00
avatar 1
Mikeytv
₦‎247,100.00
avatar 1
PinkSnow
₦‎229,700.00
avatar 1
STYLES
₦‎225,600.00
avatar 1
TRIPLE
₦‎205,300.00
avatar 1
Næte
₦‎196,450.00
avatar 1
Favemedia
₦‎181,300.00
avatar 1
Drasco1
₦‎172,450.00